Thanh HOA与BRVT的结果:揭示了第一支球队继续

Thanh HOA与BRVT的结果:揭示了第一支球队继续
  负责管理内Róng的人:nguyen huy hoan

  通用网站的许可证:1749/GP-TTTT
河内信息于2017年4月28日Fā布

  交易地址:12号公寓,木兰6(ML6-12),Vinhomes绿湾市区,
Me Tri Ward,Nam Tu Liem区,河内

  电Huà:0847 100 247 /电子邮件:

  总Bù:4楼,星座 – XīngTǎ,
Duong Dinh nghe街 – Yen Hoa Ward -Cau Giay District-河内